Home Cursuri AVT Examene Despre Noi Referinte Articole Cursul lunii Cariere Contact Blog
Atitudine Valori Clienti Program de sprijin FAQ Protejarea datelor
Accesis / Despre Noi / Protejarea Datelor

Protejarea datelor

 

 

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC ACCESIS TRAINING SRL

 

       MAI JOS PUTETI DESCARCA NOTELE SI FORMULARELE DE INFORMARE    

                            

TERMENI SI CONDITII

 

Folosirea site-ului www.accesis.ro implică acceptarea de către dvs. a prezenților termeni și condiții și acceptarea de către dvs. a utilizării adresei de poștă electronică (e-mail) ca tehnică de comunicare la distanță. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. Ne asumăm dreptul de a aduce modificări acestor prevederi fără nicio notificare prealabilă. Sunteți de acord și acceptați ca, fără nicio notificare prealabilă, putem șterge sau adăuga orice informație pe site sau întrerupe orice activitate pe site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri, nu garantăm și/sau nu confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe aceste site-uri. 

Rămâne la aprecierea dvs. dacă vizitați sau părăsiți aceste site-uri sau dacă luați sau nu în considerare informația găsită acolo.
 
OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNREGISTRARE


Pentru a vă înregistra pe site-ul www.accesis.ro și a cumpăra produse și servicii Accesis va trebui să acceptați termenii și condițiile prezente.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC ACCESIS TRAINING SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

a)   prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

b)   colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

c)   adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

d)    exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

e)    stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

 

1.Datele prelucrate:

 

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:

a)    numele şi prenumele

b)    telefon/fax/email

c)    adresa sau reşedinţa

d)    adresa de e-mail

e)    cont bancar

f)     functia

g)    semnatura

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

 

 

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

 

a)    când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

b)    când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;

c)     când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;

d)    când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;

e)    când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;

f)     când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;

g)   când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

 

2.     Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv livrarea serviciilor  oferite, comunicare cu clientii, centralizarea clientilor, reclama, marketing, publicitate. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului.

3.    Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate, reprezentanti legali ai persoanei vizate, parteneri contractuali ai operatorului.

 

 

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

 

4. Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

 

Societatea SC ACCESIS TRAINING SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligatii de informare:

 

 * În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:

1.    identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

2.    scopul în care se face prelucrarea datelor;

3.    informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

4.    orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

 

* În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

1.    identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul.

2.    scopul în care se face prelucrarea datelor;

3.    informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

4.   orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

 

Dreptul de acces

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC ACCESIS TRAINING SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC ACCESIS TRAINING SRL este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

1.    informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

2.    comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

3.   informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

4.    informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

5.    informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor SC ACCESIS TRAINING SRL, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

 

(2) Persoana vizată poate solicita de la SC ACCESIS TRAINING SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

(3) SC ACCESIS TRAINING SRL este obligata să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC ACCESIS TRAINING SRL, la cerere şi în mod gratuit:

a)   rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b)   transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

 

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta SC ACCESIS TRAINING SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

SC ACCESIS TRAINING SRL este obligata să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

 

 Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

 

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta SC ACCESIS TRAINING SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

SC ACCESIS TRAINING SRL este obligata să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

 

5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

 

Aceasta poate fi, după caz:

a.durata valabilităţii contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului şi pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;

b.perioada necesară colectării datelor/recuperării creanţelor;

 

În ceea ce priveşte ştergerea, distrugerea şi arhivarea, procedura internă şi modalităţile de realizare a acestor operaţiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepţia procedurii care se desfăşoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naţionale. SC ACCESIS TRAINING SRL, datorită activităţii pe care o desfăşoară, este obligată, în baza unor dispoziţii legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalităţile prevăzute mai sus.

 

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul iniţial să garanteze că prelucrările efectuate de terţ au scopuri similare cu prelucrarea iniţială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

 

6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

 

SC ACCESIS TRAINING SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

a.   Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal acceaza baza de date cu parola.Toti utilizatorii semneaza un contract de confidentialitate prin care sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces.

b.    Sistemul prevede logarea in baza de date pe baza de parole care sunt modificate dupa fiecare utilizare a bazei. La fiecare terminare de sesiune in baza de date vor remodifica parola si vor inchide sesiunea.

c.   Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;

d. La intervale de timp (6 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;

e.   Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal au accesul restrictionat pe baza de parola. Dupa 10 minute de inactivitate computerele intra in stand-by, iar pentru relogare este necesara reintroducerea parolei de acces pentru fiecare computer in parte.

f.    Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).

 

Societatea SC ACCESIS TRAINING SRL este  inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. [in desfasuare]

 

NOTĂ DE INFORMARE ÎN SCRIS

(pentru formularele de colectare a datelor, gen taloane, cupoane şi altele asemenea) –

          SC ACCESIS TRAINING SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document, numele și prenumele, adresa postala, adresa de e-mail și numărul de telefon în scopul invitării la prezentarea produselor comercializate de unitatea noastră. Datele vor fi dezvăluite persoanelor autorizate din cadrul unității pentru a face invitația. Pe viitor, aceste date/datele: numele și prenumele, adresa și numărul de telefon ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi

□NU
 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea SC ACCESIS TRAINING SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Datele dumneavoastră vor fi transferate într-o baza de date, în vederea indeplinii scopului mentionat."

 

SC ACCESIS TRAINING SRL

 

NOTA DE INFORMARE PRIVITOARE LA PRELUCRAREA SI PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTA DE INFORMARE PRIVITOARE LA  PRELUCRAREA DATELOR PRIN MIJLOACE VIDEO

 

NOTA DE INFORMARE ABONARE NEWSLETTER

 

 

 

 

<!--[if gte vml 1]> -->

Accesis Human Resources

Pentru a intelege nevoile dvs. am deschis dialogul Accesis Human Resources. Manageri cu experienta va vor fi mentori. Trainingul aici inseamna bucuria impartasirii experientelor de top.

Accesis Train Conversation

Ne aliem în drumul spre a fi înțeleși prin cursurile de comunicare în limba straină. Acestea simuleaza situațiile cele mai dese de comunicare pe care le întâlniți zilnic într-o țară străină sau în mediul de lucru.